Zmień rozmiar tekstu

KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości, która nie przekracza równowartości 30 000 EURO, zwracamy się z prośbą
o złożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

- świadczenie usług polegających na dowożeniu uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu z ich miejsc zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć określonego przez Zamawiającego i odwożeniu ich do miejsc zamieszkania.

 1. Szczegółowy zakres zamówienia:

- pojazd Wykonawcy musi służyć do przewozu osób i być wyposażony w przynajmniej 21 miejsc siedzących,

- dzienny dystans przewozu w zależności od zrealizowanej trasy będzie wynosić minimalnie 100 (sto), a maksymalnie 160 (sto sześćdziesiąt) kilometrów,

- przewóz będzie realizowany do pięciu razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z możliwością odwołania dowozu w sytuacji przerwy urlopowej , świątecznej, wycieczek, szkoleń itp., po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

- pojazd musi być wyposażony w zabezpieczenia niezbędne do przewozu osób niepełnosprawnych (np. pasy bezpieczeństwa czy inne mocowania),

- na czas przewozu Wykonawca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za przewożone osoby,

- pojazd Wykonawcy musi być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych,

- osoba prowadząca pojazd musi posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów służących do przewozu osób,

- Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewozu osób,

- w razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy.

 1. Termin wykonania zamówienia: od 15 stycznia do 21 grudnia 2018 r.

 2. Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) napisaną czytelnie i zrozumiale w języku polskim, wypełnioną i parafowaną w całości przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

W ofercie należy wskazać cenę brutto za 1 kilometr przewozu.

Oferta powinna posiadać następujące załączniki:

- kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z orginałem.

- parafowany projekt umowy (załącznik nr 2).

Oferta powinna zawierać następujące dane Wykonawcy: adres lub siedzibę, numer telefonu, numer NIP, numer REGON oraz być opatrzona datą i pieczątką firmową oraz być czytelnie podpisana.

 1. Kryterium oceny stanowić będzie najniższa cena – 100%

 2. Upoważnionym do udzielania wszelkich informacji w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, pani Iwona Zielak, tel. 500 303 544.

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług przewozu uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu” zawierającą w/w informacje proszę składać do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 11:00:

  • osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do ŚDS w Łubcu.

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej zostaną dokonane w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.

 1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi drogą telefoniczną lub mailową oferentów którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę najlepszej oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt (załącznik nr 2) określa warunki, na jakich ma być realizowane zamówienie.

 

Załączniki:

 1. formularz oferty

 2. projekt umowy

 


Powrót

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001